Mimarhane Ödüllü Seçkisi

2020 Sonuçları

Mimarhane olarak ilkini gerçekleştirdiğimiz ödüllü seçkimizin  sürecini sonuçları açıklayarak tamamlıyoruz.

Seçki istatistiklerinden de göreceğiniz üzere, en çok başvuru aldığımız projeler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine aittir. Seçkiye başvuru yapan tüm öğrencilere olduğu kadar onları teşvik eden proje yürütücülerine ve okullarına da teşekkürü borç biliriz.

Tüm seçki süreci boyunca özverili bir şekilde çalışan değerlendirme kuruluna, raportörlere, yürütme kuruluna da ayrıca teşekkür ederiz.
Seçki kapsamında ödül almaya hak kazanan öğrenciler ile MSMB tarafından irtibata geçilecektir.

2020-2021 Güz ve Bahar dönemi projeleriniz ile 2021 Ödüllü Seçkimizde buluşmak dileğiyle.

Mimarhane

SEÇKİ DEĞERLENDİME RAPORU:

– Değerlendirme Süreci ve Yöntem :

Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi 2020’ye 596 başvuru yapılmıştır. Başvurular arasından mükerrer ve geçersiz olanlar elenerek 517 proje raportör ön değerlendirme sürecine alınmıştır.

Seçkiye gönderilen projelerin beklenilen sayının üstünde olması sebebiyle değerlendirme takvimi ve yönteminde değişikliklere gidilmiş, 15.08.2020 olarak ilan edilen sonuç açıklama tarihi 28.08.2020 olarak ertelenmiştir. Jüri değerlendirme sürecini daha verimli kılabilmek adına 517 adet proje raportörler tarafından ilk aşamada gizlilik, temaya ve formata uygunluk kriterleri bağlamında değerlendirilmiş, uygun olmayanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır, kalan projeler üst tura alınmıştır. Bu turda her proje yine raportörler tarafından isim, okul ve proje yürütücüsü bilgileri kapalı olarak incelenmiş; proje konularını ele alış biçimleri, tasarım kararları, bu kararların metinsel-görsel ifadeleri ve bu ifadelerin birbirlerine uyumu bakımından notlandırılmıştır. Temayla uyumu ve mimari niteliği bakımından değerlendirme kurulunun karşısına çıkması gerekli görülen 62 proje olmuş (tam puan), diğer  77 proje raportörler arasında yeniden incelenerek puanlanmıştır. Bu süreç sonucunda tam puan alan proje sayısı 66’ya çıkmış, kalan 73 proje de puanlarına göre sıralanmış ve toplam 139 proje jüri değerlendirilmesine sunulmuştur.

Değerlendirme kurulu üyeleri öncelikle raportörlerle birlikte projeleri inceleyip puanlamışlardır. Kurul üyeleri 139 proje içinden 10 tanesine 2 puan (ödül kategorisi) verirken, 20 tanesine 1 puan (sergi kategorisi) vermiş, kendilerinin yürütücü oldukları projelere ise puan verememiştir. Her proje için toplanan puanların ortalaması alınıp sıralı liste haline getirildikten sonra, tüm kurul üyelerinin çevrimiçi olarak bir araya geldiği bir toplantı yapılmış, liste hep birlikte yeniden gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. İlk toplantıda gerçekleşen tartışmalar ışığında kurul üyelerinin verdikleri puanları yeniden gözden geçirmesi ve isterlerse değiştirebilecekleri belirtilerek, iki gün sonra ikinci bir oturum yapma kararı alınmıştır. İki oturum sonunda, 139 proje içerisinden 10 adet proje 7 kurul üyesinden tam puan alarak ödüle layık görmüş, bunun altında puan alan projeler jüri üyeleri arasında hep birlikte tartışılarak değerlendirilmiş ve 24 proje sergilenmeye değer bulunmuştur. Aynı veya yakın puan alan birden fazla proje bulunması nedeniyle, sergi kategorisine giren proje sayısının 20’den 24’e çıkarılmasına karar verilmiştir.

Değerlendirme toplantıları sırasında, seçkinin kapsamı ve işleyişi üzerine de tartışmalar olmuş, gelecek yıllar ile ilgili görüş ve öneriler bildirilmiştir.

– Mimarhane Öğrenci Projeleri Seçkisi 2020 İstatistikleri

– Kurul Üyelerinin Seçki Hakkındaki Düşünceleri :

Asım DİVLELİ: Seçki’nin kabaca teması olan “yer” ve “iz” kavramları her ne kadar muayyen bir çağrışıma yol açıyor gibi gözükse de, ucu açık, esnek, yorumlanabilir yapıları ve başka alt başlıklarla tanımlanmamış olmaları ile katılımcı projelerin bu kavramların ilk akla getirdiği yaklaşımlar dışında, farklı anlama biçimleri ya da gerçekten anlaşılmama durumları ile sunulmasına imkan vermiştir. Bu bağlamda “yer” ve “iz” kavramları geleneksel çağrışımlar, malzeme, biçim, plan ve vaziyetle kurulan ilişkiler, coğrafyaya temas-temassızlık ya da doğrudan birey ve toplum alışkanlıkları ve daha birçok farklı perspektife sahip bir seçki zenginliği ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan seçki için gönderilen 517 gibi yüksek sayıdaki proje sadece içerikleri ile değil bir takım istatistik bilgileri ile değerlendirildiğinde Türkiye’deki mimarlık eğitiminin özelde “yer” kavramına nasıl yaklaştığını anlamamıza imkan vermekte, genelde başka tür kavramların kullanım potansiyeli hakkında bir gelecek okuması yapmamıza zemin hazırlamaktadır. Her ne kadar projelerin büyük bir kısmı farklı bakış açıları ve içerikler ihtiva etse de yer ve iz meselesinin o ya da bu şekilde mimarlık eğitiminde esaslı bir konu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda genel kanaatim her projenin bir emek ürünü olarak değerli olması yanında asıl dikkat edilmesi gereken şeyin her  bir projenin “yer” ve “iz” ile kurdukları kıymetli biricik ilişki olduğudur.

Celâleddin ÇELİK: Mimarlık öğretiminin çok yönlü, çok girdili ve farklı etkileşimlere açık olması, onu zenginleştiren bir durum olmaktan çok adeta onu tamamlayan, olmazsa olmaz sayılacak şeyler. Her okulda farklı dönemlerde farklı projeler yapılıyor, bunlardan ortak yanları olan, belli bir tema etrafında buluşabilecek, tartışılabilecek olanları bir araya getirme fikrinin doğurduğu etkileşim, onlarca okuldan yüzlerce öğrencinin projelerini bir araya getirmesi bir tür “tepkime” ile enteresan bir potansiyeli açığa çıkarabilir, zengin bir etkileşime dönüşebilir. Mimarhane çatısı altında böyle bir çabanın ilk denemesi yapıldı, ve çoğumuzun beklediğinden daha büyük bir ilgi ve katılım gördü.

Yerli olma iddiasındaki denemelerin bile aslında ağırlıklı olarak yersizleştiği bir ortamda öğrenci projelerinde yer ile kurulan ilişkiyi, kültür aktarımını, çevre ve kendinden öncekilerle etkileşimi merkeze alan bir seçki, açıkçası sıradan olmaktan uzak, ilgi çekici bir yaklaşımdı. Bu temayı yazmamızdan, seçki ilan edilmeden önce hazırlanmış olan projelerin bir çoğunun hem temayı kavrayan, hem de ona yeni açılımlar, katkılar getiren yaklaşımda projeler olması, seçkinin doğurması muhtemel potansiyel zenginliklerinden oldu.

Mimarlık öğrencilerinin taltif ve teşvik edilmesi, ağır eğitim süreçlerinde önemli ve gerekli bir motivasyon. Mimarhane bunu kendine özgü, nitelik itibariyle nadir sayılabilecek bir yaklaşımla ele aldı. Katılımıyla seçkiyi zenginleştiren tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Ödül alan ve sergiye dahil olan projeleri belirlemek seçici kurul için zor ve çetrefil bir iş oldu, bu da nitelikli projelerin seçmeyi zorlaştıracak kadar çok olmasından kaynaklandı.

Her yıl tekrar etmesini umduğumuz bu seçkiyi bir buluşma, farklı katkılarla zenginleşme ve çoğalma fırsatı olarak görüyorum. Ödül alanları özellikle tebrik ediyorum, çoğu beklentilerin üzerinde işlerdi. Ama ödül alanlar, sergiye girenler, katılımcılar farketmeksizin tüm proje sahiplerinin üzerinde bir yük var, hepsinden daha iyilerini bekliyoruz. Kuşkusuz her katılımcı buradan kendine, düşünce dünyasına bir katkı edinerek dönecektir, önemsediğim de budur.

Mimarhane fikri, özveri üzerine inşa edilen bir birliktelik. Bu süreçte de beraber çalışmaktan zevk duyduğum seçici kurul üyelerine, seçki fikrini ortaya atan, yüzlerce projeyi tek tek inceleyip raporlayan, tüm toplantılara sabırla emek veren Mimarhane ekibine başkanından raportörlerine teşekkür borçluyuz.

Emre Can YILMAZ: Mimarhane seçkisini benzeri öğrenci ödüllerinden farklı kılan unsur seçkinin ‘yer’le kurulan ilişkiyi gözeten bir filtreye sahip olmasıdır. Yerle, bilhassa yapılı çevre ile ilişki, kaçınılmaz olarak yere ait önceki mimari yaklaşımlarla ilişki kurmayı gündem haline getirir. Bu tür ilişkiler geleneğe eklenme kaygısından, birlikte var olma, bütünleşme, ayrışma hatta tepki gösterme tavrına kadar geniş bir yelpazede geçmiş ve yapılı çevre ile yaşanacak diyalektik bir örgüye zemin oluşturacaktır. Böylelikle hızlı ve görece plansız kalkınma hamlelerinin şok dalgaları şeklinde tezahür eden yakın geçmişin genel yapı stokunun derinlemesine düşünülmüş, kalkınma ve büyümenin ‘hazmedilerek’ ele alındığı alternatifleri için yerel hassasiyetleri olacak mimar nesilleri gerekecektir. Bu manada Mimarhane seçkisinin öğrencilere bu tür konular hakkında sorular sorma fırsatı oluşturması umulabilir. Öğrencilerin yüksek katılımı mezkûr konulara duyulan ilginin bir yansıması olarak ele alınırsa bu durum yer, yerellik, yerel mimari izler ve yaklaşımlar başlıklarının tartışılmasında ümit verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Farklı sınıflardan öğrencilerin, farklı ‘yer’lerde farklı işlevleri çözmek üzere emek harcadığı projelerin tek bir potada değerlendirilerek seçkiye tabi tutulmasının teknik manada oldukça zorlayıcı ve kırılgan gerekçelere oturacağı ve mutlak bir adaletle yapılamayacağı aşikârdır. Bu nedenle asıl mühim olanın seçkide / sergide yer almaktan çok böyle bir tartışma ortamına öğrencilerin yapabilecekleri mesleki, fikri katkılar olduğunu görmek yarışmacıların ve mimarlık ortamının büyük bir kazanımı olacaktır.

Evrim DÜZENLİ: Yeni bir kent ve mimarlık mümkün mü? Yaygın bir söyleme sahip yakın zamanlı uygulamalarda bu soruya verilen farklı cevaplar ile karşılaşılabilir. Ancak bugün bu soru Mimarhane tarafından gerçekleştirilen seçki aracılığıyla bir başka biçimde yeniden soruluyor ve Türkiye’deki akademileri “yer” ve “kimlik” meseleleri üzerinde durup bir daha düşünmeye davet ediyor. Kültürel, ekonomik, tarihsel, ontolojik, topoğrafik, teknik, teknolojik, toplumsal, psikolojik, mimari, kentsel, vd. soyut ve somut birçok bilgi alanının etkisiyle şekillenen ve inşai nesne için “biricik” olan “yer” ve “kimlik” kavramlarının güncel kent ve mimarlık deneyimleri içindeki yeri nedir? Nasıl ele alınabilir? Yeni artifaktlar üretilebilir mi? Beşyüzün üzerinde projenin katılımıyla gerçekleştirilen seçki, yerleştiği bölgenin karakteri ile ilişki kurmayı deneyen özgün çalışmaları bir araya getirebilmek açısından önemli görünüyor. Seçkinin tekrarı, mesele ile ilgili farkındalık oluşturulması, tartışma zeminin gündemde tutulması, bu tür çalışmaların sayısının ve niteliğinin arttırılması bakımından teşvik edici olabilir. 

Halil İbrahim DÜZENLİ: Mimarhane Ödüllü Seçkisi 2020 yaşadığımız salgın günlerinde önümüze açılan zorunlu kapılardan birini daha fazla aralamak amacını taşımaktadır. Seçkiyi öncelikle mimarlık okullarında üretilen dijital ve çevrimiçi projelerin belli bir tartışma alanı içerisine dahil edilmesi olarak görüyorum. Bu anlamda seçkiye 500’ün üzerinde projeyle katkı sunan her öğrenci arkadaşımızı tek tek tebrik ediyorum. Şu söylenebilir ki, özellikle katılımcı arkadaşlar bu tartışmayı ilgiyle takip ediyorlar ve edecekler. Seçki’nin asıl amacı bu şekilde yerine gelmiş olacak. 

Mimarhane ve değerlendirme jürisinin meseleyi sadece bir tartışma, bir düşünce ameliyesi olarak kamuoyunun dikkatine sunmak niyeti vardı. Her “yarışma” ister istemez belli bir hiyerarşi oluştururur. Bundan olabildiğince kaçınmak için bu işin adı “Seçki” oldu ve hiyerarşik bir sıralama yapılmadı. 10 Ödül, 24 Sergi takdiri ise murad edilen tartışmayı somutlaştırmak, belli çerçeveler içerisinde teksif etmek için belirlendi. 34 proje dışında kalan son derece nitelikli projeler de vardı. Katılımcı öğrenci arkadaşlarımızın bunu böyle bilmesini isterim. Dört aşamalı olarak uzun değerlendirmeler sonucunda karar verilen 34 proje “yer” temasının farklı içeriklerini gündeme getiren bir tartışma zemini olarak görülmeli. Benim açımdan en kayda değer husus birbirinden kıymetli değerlendirme kurulu üyeleriyle yaptığımız müzakereler oldu. Kendi adıma çok verimli bir süreç yaşadım ve öğrenci projelerinden mülhem epeyce bir düşünce malzemesi çıkardım. Katılımcı sayısı ve özellikle bazı projelerin nitelikleri ise gelecekten ümitvar olmamız için yeterli sebeplerdi. Organizasyon ekibi, raportörler, değerlendirme kurulu üyeleri ve özellikle katılımcıların emekleri takdire şayan. Umarım bu tartışma zemini kamuoyunda da bir aks-i sada oluşturur.

Nil AYNALI EĞLER: Değerlendirme sürecinde, seçki duyurusundaki açık uçluluğun da katkısıyla ‘yer ile ilişki’yi birbirinden oldukça farklı şekilde ele alan projeler ile karşılaştık. Projelerin bulundukları bağlama dair ürettikleri sözü ve bu sözün mimari açıdan belli bir olgunluğa gelmiş olmasını önemsedik. Farklı arka planlara ve mimarlık yaklaşımlarına sahip 11 jüri üyesinin değerlendirme toplantılarında kimi zaman hayli yoğunlaşan, oldukça zihin açıcı bulduğum tartışmalar gerçekleşti. Değerlendirme sürecinin bu niteliği, başvuran projelerin barındırdığı çoğul dilin seçkiye yansımasına vesile olmuştur diye umuyorum. Belli yönleriyle kıymetli bulunmasına rağmen sayı sınırı sebebiyle seçkiye alınamayan projelerin de olduğunu göz önüne alırsak, yalnızca ödül alan ilk 10 projenin değil, 34 projenin tümünün gündeme gelmesini dilerim. Uzun bir hazırlık sürecinin sonunda disiplin, ciddiyet ve fedakarlık ile organizasyonu yürüten Mimarhane ekibine ve emeği geçen hocalara teşekkürler.

Ömer İskender TULUK: “Yere özgü davranma” mekân üretiminin temel taşlarından birisi şüphesiz. Mimarlık eğitiminin en erken evrelerinden itibaren, istisnasız her yarıyıl proje atölyelerinin ilk tartışma konularını “yer” bağlamının işgal etmesi bu bağlamda şaşırtıcı değil. Ancak günümüz mimarlık pratiğinin en temel sorunlarından birisini kimi zaman “yer”in göz ardı edilişinin oluşturması da bir o kadar şaşılası ve tam manasıyla ironik bir durum. Nedenlerinin muhtelif olduğu açık. Ancak öyle anlaşılıyor ki en önemli ayaklarından birisini mimarlık eğitimi oluşturuyor.

Hal böyleyken bu konuya vurgu yapan, pek çok farklı parametrede “yerin dinamik karakterini” merkezine alan, “daha önce var olmuş izleri ve yaklaşımları takip etme”yi önceleyen, bu çerçevede üretilmiş öğrenci projelerini görünür kılmayı hedefleyen bir seçkinin kıymeti ve alana katkısı tartışmasız. Aldığı beş yüzün üzerinde başvuru ile Mimarhane’nin bunu başardığına şüphe yok. Emeği geçenlere mimarlık camiası adına sonsuz teşekkürler.

Salih PULCU: Projeleri incelemeye başladığımda 4. sınıf öğrencilerinin, özellikle bitirme projelerinin alt dönemlere göre daha başarılı olacağını düşünüyordum. Fakat alt sınıflarda üretilmiş öyle işler var ki, göz kamaştırıcı buldum. Burada, 11 kişilik jüri ekibinin oylaması ile 10 proje ödüle, ödül alanlarla birlikte toplam 34 proje sergiye hak kazandı. Bu bir seçki olduğu için elbette bir sayı sınırlaması getirmemiz gerekiyordu, özellikle bazı projelerin seçkiye katılamaması bu sayı sınırlamasının bir yan sonucu. Seçkiye başvurarak ülkemizin mimarlık okullarında ‘yer’ bağlamında üretilen projelerin farklı tezahürlerini görmemizi sağlayan tüm öğrencileri tebrik ediyorum.

Ödül kategorisindeki projelerin jüri değerlendirmelerine ilgili projenin sayfasından ulaşabilirsiniz.

2020 Ödül Alan Projeler :

Rumuz

İsim

Okul

Proje Türü

Proje Sayfası

160061

Şevval Melek Hisoğlu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Toplum Merkezi

364172

Barış Manav - Merve Başer

Pamukkale Üniversitesi

Arkeopark

344528

Elif Şenel

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Toplu Konut

542136

İlda Ersezer

Yıldız Teknik Üniversitesi

Müze

122032

Ebru Dazkır

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Konut Yerleşkesi

523987

Selin Aksoy

İstanbul Şehir Üniversitesi

Sanat Merkezi

122814

Saffet İlkay Kaya

Yıldız Teknik Üniversitesi

Müze

345272

Saadet Dilara Karasakız

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Kent Merkezi

168007

Songül Budak

Mardin Artuklu Üniversitesi

Kentsel Tasarım

359167

Mehmet Dikici

Bursa Uludağ Üniversitesi

Müze


2020 Sergiye Hak Kazanan Projeler :

Rumuz

İsim

Okul

Proje Türü

Proje Sayfası

567891

Selin Aksoy

İstanbul Şehir Üniversitesi

Çarşı

457040

Fevzi Kurşun

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Gençlik Merkezi

084673

Mine Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi

Barınma

107296

Nur Berika Bilgiç

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Mahalle

348064

Ömer Faruk Korkmaz

Erciyes Üniversitesi

Rehabilitasyon Merkezi

770174

Zehra Aysel

Mardin Artuklu Üniversitesi

Mahalle

278124

Canan Sertyüz - Birsu Kambur

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Sosyal Konut
090496

Alihan Atalar

İstanbul Medipol Üniversitesi

Sanat ve Kültür Merkezi

210998

Gizem Kolu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Mahalle

461925

Ümit Karabayır

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Konaklama

157236

Yaren Kurşun

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Mutfak Sanatları Akademisi

519642

İrem Metin

MEF Üniversitesi

Konut

100908

Sevda Meşhur - Selen Cihan

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Müze
131211

Selen Cihan - Sevda Meşhur

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Elçilik Binaları

732319

Sümeyra Eylül Ayyıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ekolojik Yaşam Alanı

735641

Muhammed Talib Özerdem

Mardin Artuklu Üniversitesi

Kentsel Tasarım

783819

Simge Tümer

Yıldız Teknik Üniversitesi

Müze
230160

Melis Beril Yemişçi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Müze, Araştırma Merkezi

835916

Şurzan Arpa

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Toplum Merkezi

589106

Sevda Öztürk

Dokuz Eylül Üniversitesi

Sanat Okulu

052791

Enver Yiğit Doğan

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sosyal Konut

321943

Sümeyye Uçar

Yıldız Teknik Üniversitesi

Müze/Araştırma Merkezi

032318

Merve Akbay

Sakarya Üniversitesi

Atölye

259731

Abdulkadir Küçük

Bursa Uludağ Üniversitesi

Mimarlık Atölyesi

[st_tag_cloud]