Mimarhane Seçki 2021 Juri Raporu

Seçki 2021 için yapılan başvurularda Juri raporları ilk 10 proje için detaylı hazırlanmıştır.

Sergiye hak kazanan projeler olarak genel bir rapor olarak sunulmuştur.

Ödül Alan Projeler’e ait Raporlar :

Ad Soyad: Ahmet Can Oflozer
Üniversite: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Dönem: 2. Sınıf 2. Dönem

Projenin Tasarlandığı Dönem: 2021 Bahar

Ders Kodu: AR 202

Proje Danışmanı: Aslı Arpak
Rumuz: 170027

Jüri Raporu:

Tasarımda projenin yapılacağı yerin fiziksel ve tarihsel sürecinin ciddiyetle analiz edilerek, söz konusu analizlerin projeyi yönlendirmesi başarılı bulunmuştur. Bulunduğu yerin değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan bu tutum gerek projenin temasında gerekse projeyi oluşturan biçim, malzeme ve strüktürde kendini ortaya koymuştur. Tasarımın bulunduğu çevre koşullarıyla ve topoğrafyayla uyumu, çatı seviyeleri ve kütlelerin parçalanarak peyzajla bütünleşmesi olumludur. Açık, yarı açık ve kapalı mekanlar arası geçişler, avlu, teras gibi mekanlarla işlevler arası etkileşimleri sağlaması ile katı bir kütle yerine daha parçalı kütlelerin tercih edilmesi jüri tarafından kıymetli bulunmuştur. Taş, ahşap, tüf gibi yere ait malzemelerin proje içerisinde çeşitlendirilerek taşıyıcı, yüzey ve diğer tasarım unsurlarında kullanılması sonucu bağlamla güçlü bir ilişki yakalanmıştır. Müellif bulunduğu yarıyıla göre başarılı bir iç mekan kurgusu üreterek bu anlamda da etkili bir ifadeye ulaşmıştır.

Ad Soyad: Süleyman Hilmi Karan

Üniversite: Sakarya Üniversitesi
Dönem: 4. Sınıf 2.Dönem
Projenin Tasarlandığı Dönem: 2021 Bahar

Ders Kodu: MIM402
Proje Danışmanı: Hatice Senem Doyduk
Rumuz: 105434

Jüri Raporu:

Tokat Erbaa’da yapılan projede bölgenin çok katmanlı bir analizi ciddiyetle yapılmıştır. Mevcut yerleşim dokusundan planimetrik düzenine, yapı elemanlarından bölgedeki açık, yarı-açık mekan kullanım alışkanlıklarına kadar varan bu analiz projenin açık bir başarısıdır. Proje müellifi bu yaklaşımıyla, muhataplarını en başından “yeri” düşünmeye davet etmektedir. Projenin yerleşim kararları, iyi düşünülmüş kurgusu, gelişkin metinsel ve görsel anlatımı, mevsimsel olarak çalışacağı öngörülen hareketli eklentinin düşünülmüş olması gibi birçok unsur projeyi kıymetli kılmakta, yapılan sahici analizler ile sahici bir şekilde yüzleşmeye çalışılmaktadır. Proje tüm olumlu yönlerinin yanında biçimsel, mekansal ve yapısal açılardan daha fazla geliştirilmeye müsait bir potansiyel taşımaktadır.

Ad Soyad: Selin Aksoy
Üniversite: Marmara Üniversitesi
Dönem: 3.Sınıf 1.Dönem
Projenin Tasarlandığı Dönem: 2020 Güz
Ders Kodu: MIM 301
Proje Danışmanı: Mustafa Orkun Özüer
Rumuz: 554433

Jüri Raporu:

Proje, parçasal birimlerin iç avlu etrafında örgütlenmesi, vaziyet planını oluşturan mekanların çevre ile yakaladıkları uyum, alandaki kot farklarını kullanma biçimi ve yapı adalarının içerisinde oluşturulmuş yarı açık yaşam senaryoları bakımından başarılıdır. Müellifin bulunduğu yarıyıl düşünüldüğünde, çok geniş bir alana yayılan ve adeta küçük çaplı bir kentsel tasarıma evrilen çalışmanın üstesinden gelinmesi projenin bir başka başarısıdır. Birçok farklı yapı adasında uyumlu bir cephe dili ile bütünlüğün sağlanması olumludur.

Projede çevresel verilerin kullanımı, yalnızca bulunduğu alanın dokusuna uymanın ötesinde, mevcut alanın sıkışıklığını giderici rahatlatıcı boşluk ihtiyacının keşfine olanak sağlamış ve proje ve çevresinin farklı açılardan görülme biçimlerini çoğaltmıştır. Bununla birlikte proje, bu denli geniş bir alanda birçok küçük kütle ve açık alanın giriş-çıkış, işletme ve kontrol sorunları ile yüzleşmek durumundadır. Diğer taraftan, proje alanında tarihi bir bina tasarım konusuna dahil olduğunda, tasarımcının ekstra bir zorlukla baş etmesi gerektiği ve bunun için özel bir çaba göstermesi kaçınılmazdır. Tarihi bina için önerilen işlevin sirkülasyon, tefriş ve bunların getireceği kullanıcı ihtiyaçları üzerinde daha fazla durulmalıdır.

Ad Soyad: Ertuğ Erpek

Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dönem: 4.Sınıf 2.Dönem
Projenin Tasarlandığı Dönem: 2021 Bahar
Ders Kodu: 1200402
Proje Danışmanı: Abdi Güzer
Rumuz: 121099

Jüri Raporu:

Proje metninde yer alan ‘binasızlık’ meselesinin güçlü bir planlama ile oluşturulması ve çevredeki yapıları da düşünerek kotlandırılması olumlu bulunmuştur. Birimler arasındaki ilişkiler, doluluk-boşluk oranları kararlı olup alanın geçirgenliği iyi kurgulanmış vaziyet planı ile sağlanmıştır. Sokak dokusu, zengin avlular ve peyzaj önemli bir konu olan “yerin hafızasına” önemli referanslar olarak görünmektedir. Yapay topografya ile zenginleşen silüet, tekdüzeliği kırıp birimler arasında olumlu ilişkiler sağlamıştır. Kentsel izler ve yere özgü mimari üslup arayışı, kavramsal çerçevenin bu şekilde beslenmesi, yere dair daha önce fikirler/projeler üretmiş bazı modern mimarlara yapıldığı düşünülen referanslar seçki kriterleri ile uyumludur. Diğer taraftan, mimari üslup arayışına dönük, bazı birimlerdeki strüktürel tercihler mekânsal ilişkilerin zayıflamasına yol açabilmektedir.

Ad Soyad: Cansu Türker
Üniversite: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Dönem: 4. Sınıf 2. Dönem

Projenin Tasarlandığı Dönem: 2021 Bahar

Ders Kodu: ARCH 402
Proje Danışmanı: Yiğit Acar – Ezgi İşbilen
Rumuz: 181023

Jüri Raporu:

Bursa’nın Uluabat Gölü’nde bulunan Gölyazı doğal sınırları içerisinde az katlı, bahçeli, zengin yarı açık sosyal mekânlardan oluşan tesis, bu özellikleriyle ve de analizlerindeki ciddiyet bakımından övgüye değerdir. Mimari doku analizleri, tarihi ve arkeolojik ögelerinin incelenmesi, güncel sorunların ve olası çözümlerinin eskizleri, tasarımın her ölçeğinde özgün ve yerel dokuların, malzemelerin, arkitektoniklerin, doğal özelliklerin gözetilmesi ve referans olarak kullanılması diğer önemli özelliklerdir. Kütlesel uyum, malzeme seçiminde, cephelerde ve çatılardaki sade, gösterişsiz, özgüvenli yaklaşım olumludur. Diğer taraftan, tesisin genel olarak büyüklüğü, Gölyazı adasındaki yapı stoğu içinde gerektiğinden fazla bir oranda temsil gücüne sahip olmuş görünmektedir. Bu durum, çözümlemeden ziyade proje programı ile ilgili olabilir.

Ad Soyad: Ezgi Su Tekin
Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi
Dönem: 4. Sınıf 1. Dönem
Projenin Tasarlandığı Dönem: 2020 Güz
Ders Kodu: MIM4011
Proje Danışmanı: Feride Pınar Arabacıoğlu
Rumuz: 322569

Jüri Raporu:

Projenin açıklama metni tasarımcının niyetini belirgin bir şekilde ortaya koymakta; projenin kendisi ve üretilen temsiller de bu niyetin başarılı bir ifadesi olarak okunabilmektedir. Karaköy’ün tarihi dokusuna eklemlenme ve bölgenin güncel karmaşıklığı içerisinde “geri çekilme” arzusu başarılı bulunmuştur. Küçük ve kıymetli mekan parçalarını insanın günlük hayatının olağan bir parçası haline getirme isteği ve bunu sağlaması önemlidir. Diğer taraftan, tarihi hanın çevresinde kurgulanan dolaşım strüktürü, tasarımın mütevazı dili bakımından olası riskler barındırmasına rağmen tasarımcının bunu cesur bir biçimde kullanması tartışma potansiyeli taşımaktadır. Tasarım, aynı zamanda bölgede hali hazırda uygulamaları devam eden Galataport uygulamalarına bir eleştiri olarak da değerlendirilebilir.

Ad Soyad: Rümeysa Nur Günal
Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Dönem: 3.Sınıf 2.Dönem

Projenin Tasarlandığı Dönem: 2021 Bahar

Ders Kodu: MIM302

Proje Danışmanı: Aslı Ağırbaş

Rumuz: 888542

Jüri Raporu:

Endonezya’nın Jakarta şehrinde, balıkçılıkla geçimini sağlayan bir gecekondu mahallesi ele alınmıştır. Ekonomik düzeyin düşük olması, gecekondulaşmaya bağlı düzensizlik ile çevre kirliliği ve zaman zaman su seviyesinin yükselmesi gibi sorunlara çözümler geliştiren proje, içerisinde bulunduğu çevrenin yapım pratiklerini kullanarak suyla ve mevcut yapılaşma ile barışık bir kütle, malzeme ve geometri paleti ile ele alınmıştır. Bu özellikleriyle seçkinin ana kriterlerinden olan yere özgülük yaklaşımının ciddiyetle ele alındığı görülmektedir. Kırık plaklarla örtülen konteynerler, minimum müdahale ile ekonomik, işlevsel ve keyifli mekânlar sunmaktadır. Oluşturulan “esnek” mekanlar olumludur. Diğer taraftan, çevrede var olan sosyolojik yapı ile ilişki daha fazla sorgulanabilir. Plan şemaları incelendiğinde bilhassa zemin kattaki konutların doğrudan kamusal alanla ilişkisisi ve mekanların mahremiyeti tartışmaya açıktır.

Ad Soyad: Rümeysa Nur Günal
Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Dönem: 3.Sınıf 2.Dönem
Projenin Tasarlandığı Dönem: 2021 Bahar

Ders Kodu: MIM302
Proje Danışmanı: Aslı Ağırbaş
Rumuz: 888542

Jüri Raporu:

Endonezya’nın Jakarta şehrinde, balıkçılıkla geçimini sağlayan bir gecekondu mahallesi ele alınmıştır. Ekonomik düzeyin düşük olması, gecekondulaşmaya bağlı düzensizlik ile çevre kirliliği ve zaman zaman su seviyesinin yükselmesi gibi sorunlara çözümler geliştiren proje, içerisinde bulunduğu çevrenin yapım pratiklerini kullanarak suyla ve mevcut yapılaşma ile barışık bir kütle, malzeme ve geometri paleti ile ele alınmıştır. Bu özellikleriyle seçkinin ana kriterlerinden olan yere özgülük yaklaşımının ciddiyetle ele alındığı görülmektedir. Kırık plaklarla örtülen konteynerler, minimum müdahale ile ekonomik, işlevsel ve keyifli mekânlar sunmaktadır. Oluşturulan “esnek” mekanlar olumludur. Diğer taraftan, çevrede var olan sosyolojik yapı ile ilişki daha fazla sorgulanabilir. Plan şemaları incelendiğinde bilhassa zemin kattaki konutların doğrudan kamusal alanla ilişkisi ve mekanların mahremiyeti tartışmaya açıktır.

Ad Soyad: Yasin Köylü
Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dönem: 4. Sınıf 1. Dönem

Projenin Tasarlandığı Dönem: 2020 Güz

Ders Kodu: MIM403
Proje Danışmanı: Güldehan Atay
Rumuz: 515116

Jüri Raporu:

Projenin kentsel hafızaya odaklanarak, kolektif belleği kentsel mekanda diri tutma çabası jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Tasarımcının, parseli değerlendirirken mekanı yekpare bir kullanım alanı olarak değil, aksine kentsel bir alanın devamı olarak ele alması, çeşitli sokaklar oluşturması, farklı kotlarda fakülte kullanıcıları ile kentliyi açık havada buluşturabilmesi, bunları cepheye bir değer ve canlılık unsuru olarak taşıması başarılı bulunmuştur. İç mekânda ihtiyaç duyulan geniş hacimli alanları oluşturmak için binayı yükseltmek yerine zemin kotunun altına inilmiştir.

Ad Soyad: Zainab Adil Ahmed Ahmed
Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesi
Dönem: 3.Sınıf 2.Dönem
Projenin Tasarlandığı Dönem: 2021 Bahar

Ders Kodu: MIM3001

Proje Danışmanı: Özgür Ediz-Murat Cellat-Yasemin Erbil-Yıldız Çağlı
Rumuz: 646500

Jüri Raporu:

Projeyi oluşturan kütleler, etrafındaki binalardan yükseklik açısından ayrılmaktadır. Bu anlamda parsel düşük yoğunluklu bir alan olarak sivrilmiştir. Ancak projenin kamusal programının kurgulanışı bu sivrilmeyi kentsel bir nefes alma alanı olarak avantaja dönüştürme potansiyeline sahiptir. Kütleler zeminle doğrudan ilişkili yarı açık mekânlar tanımlayan mütevazı tek katlı birimler olarak çözülmüştür. Suyla, yeşil alanla ilişki, malzeme kullanımı, kademeli peyzaj projenin yarıyılı da düşünülerek başarılı bulunmuştur. Diğer taraftan, malzemelerin bir araya geliş detayları, çatı yüzeyleri vb. gibi konularda daha fazla etüt ve araştırma yapılmalıdır.

2021 Sergiye Hak Kazanan Projeler :

Rumuz İsim Okul Dönem Proje Konusu
132641 Ayşe Eda Yaray Akdeniz Üniversitesi 8. Dönem Üniversite Kampüsünde Sosyal-Kültürel Merkez
814059 Asiye Nur Akbulut MEF Üniversitesi 6. Dönem Karaköy Müze Projesi, MEMORY-LINE
697648 Sevde Gül ÖZSÖĞÜT Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4. Dönem Küçük Ayasofya Çocuk Kütüphanesi Tasarımı
546499 Zeynep Berra Kırbaşoğlu İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 7. Dönem Bentderesi Kültür Merkezi ve
Bölgeyi Yeniden Canlandırma Projesi
728316 Metehan İÇLİ Gebze Teknik Üniversitesi 8. Dönem Yedikule’de Su kültür Merkezi Tasarımı
172199 Ayça YOLCU Dokuz Eylül Üniversitesi 5. Dönem Ayvalık’ta Bağlamın Yeniden Üretilmesi:
Ayvalık Kültür-Sanat Merkezi Tasarımı
279279 Kaya Emre Gönençen Orta Doğu Teknik Üniversitesi 6. Dönem Strasbourg Initiative: European Strategic Planning Agency
185241 Yaren Kurşun Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 5. Dönem Fatih’te Toplu Konut
160314 Rümeysa Öztürk Sakarya Üniversitesi 8. Dönem ELYSIUM | Yeni Kentli ve Köylü Oluşlar
150699 Sırrı Berkay KARA Maltepe Üniversitesi 6. Dönem Galata’da Kültür Sanat Kompleksi Tasarımı
939546 Eda Çekiç Sakarya Üniversitesi 8. Dönem ELYSIUM | Şeyler Arasındaki Arakesit
328147 Gökçe Tekin İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 8. Dönem Nomadic Science Center in Karaçakal Village
106086 Sultan Yıldız Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 5. Dönem Fatih’te Konut Tasarımı
193101 Melike Atik Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 4. Dönem Sürgün, Kınalıada’da Bir Konsept Restoran
357928 Muhammet Bahadırcan Günay Yıldız Teknik Üniversitesi 7. Dönem BAB-I ALİ | Cumhuriyet Gaztesi Yerleşkesi ve
Sansür Müzsi
397328 Seda Baysal Karadeniz Teknik Üniversitesi 4. Dönem Freinet İlkokulu Tasarım Projesi
113305 Yakup Cesur TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 8. Dönem The Reunion
496738 Yusuf Alperen Bayır İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 6. Dönem Cebeci İnönü Stadyumu Yenileme Projesi
(Plug-In)
57416 Firuze TEPELİ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 7. Dönem Sivas’ta Etnografya Müzesi
140821 Fatma Asude Erdoğmuş İstanbul Teknik Üniversitesi 4. Dönem Moda’da Kütüphane Tasarımı

2021 Seçkiye Hak Kazanan Projeler Juri Raporu:

2021 Mimarhane öğrenci projeleri ödüllü seçkisine başvurmuş olan 426 proje içerisinden mimari projelerde “yere özgü davranma”, daha önce “var olmuş izleri ve yaklaşımları takip etme” gibi temalara temas etmiş, etmeye çalışan, beğeni ve olumlamaların yanı sıra, seçkiye katılımı sebebi ile faydalı tartışmalara sebep olabileceği düşünülmüş projeler sergide yer almayı hak kazanmışlardır.

Seçkiye giren 10 projeden ziyade sergiye girecek 20 projeyi belirlemek için tekrar tekrar kıyaslamalar, yorumlamalar tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar arasında sergi listesine girmeye oldukça yaklaşan çok sayıda görece yüksek puanlı proje mevcuttu. Buradan da anlaşılacağı üzere değerlendirme çalışmalarında yapılan puanlamalar sonucu tüm katılımcılar arasında ciddi sayıda tema ile güçlü ilişkiler kurmuş çalışmalar gözlenmiştir. Bu durum genel düzey adına sevindiricidir.